พลังงานจากแสงอาทิตย์ สะอาด ปลอดภัย

0
1204

พลังงานจากแสงอาทิตย์ สะอาด ปลอดภัย

พลังงานและสิ่งแวดล้อมเป็นหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดล้อมของโลกที่ส่งผลกระทบต่อทั้งในประเทศไทยและประชาคมอาเซียนทั้งโดยตรงและโดยอ้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศต่างๆ ในประชาคมอาเซียนต่างมีโอกาสประสบกับการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมในหลากหลายรูปแบบ ปัญหาการขาดแคลนพลังงาน และปัญหา การเข้าถึงไฟฟ้าตามพื้นที่ห่างไกลเป็นปัญหาหลักของโลกใบนี้ และของมวลมนุษยชาติ   มนุษย์จึงพยายามประดิษฐ์คิดค้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ มาเพื่อขจัดปัญหาการขาดแคลนพลังงาน  และสิ่งหนึ่งที่มนุษย์หันไปพึ่งพานั่นคือพลังงานทดแทน พลังงานทดแทนมีหลายประเภท ได้แก่ พลังงานลม พลังงานความร้อนใต้พิภพ พลังงานชีวภาพ พลังงานชีวมวล พลังงานน้ำพลังงานจากขยะ โดยหนึ่งในพลังงานทดแทนที่ถือว่าเป็นพลังงานสะอาด และมีผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินมนุษย์น้อยที่สุด คือ พลังงานจากแสงอาทิตย์ หรือ โซล่าเซลล์

โซล่าเซลล์ใช้ได้ไม่มีหมด…โซล่าเซลล์ เป็นพลังงานตามธรรมชาติที่ได้มาจากความร้อนของดวงอาทิตย์ จัดว่าเป็นพลังงานที่ไม่มีวันหมดไป จากการคำนวณพลังงานจากดวงอาทิตย์พบว่าใน ใน 1 ชั่วโมง โลกได้รับพลังงานจากดวงอาทิตย์เกือบเท่ากับพลังงานที่โลกใช้ทั้งปี (ข้อมูลจากวิกิพีเดีย)  โซล่าเซลล์สะอาดและยังเป็นต้นกำเนิดของทุกสรรพสิ่งมีชีวิตบนโลก  โซล่าเซลล์ปราศจากมลพิษ  เป็นต้นกำเนิดของพลังงานน้ำ  โซล่าเซลล์สะอาดเพราะเมื่อเทียบกับพลังงานชนิดอื่นๆ ไม่จำเป็นต้องเผาไหม้ก่อน จึงสะอาดในทุกกระบวนการ

โซล่าเซลล์ยังสะอาดเมื่อประยุกต์ใช้ เช่น ใช้เพื่อฆ่าเชื้อในน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคในพื้นที่ห่างไกลความเจริญ  หรือติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังแสงอาทิตย์กระจายน้ำสะอาดให้ชาวบ้านในชนบท  หรือเพื่อการเกษตร

พลังงานจากแสงอาทิตย์ หรือ โซล่าเซลล์ เป็นพลังงานที่เกิดจากแสงก็ได้ หรือเกิดจากความร้อนก็ได้เช่นกัน หากเป็นพลังงานจากแสงอาทิตย์ หรือ โซล่าเซลล์ ที่เกิดจากแสง การแปรผันนำแสงของแสงอาทิตย์มาใช้ เรียกว่า Active Solar   เป็นการใช้ Photovoltaic  ในการจับและเปลี่ยนพลังงานของแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าหรือพลังงานความร้อน ส่วนแบบ Passive Solar เป็นการนำความร้อนมาใช้ประโยชน์ทางอ้อม ยกตัวอย่างเช่น การติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ ตามมุมหรือตามองศาเพื่อรับแสงแดด และนำพลังงานนั้นมาใช้ภายในบ้าน หรืออาคาร

ประเทศไทยหันมาสนใจโซล่าเซลล์อย่างจริงจังมากขึ้น เพราะเป็นประเทศที่ได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์จำนวนมาก เราพัฒนาโซล่าเซลล์ตามประเทศพัฒนาแล้วที่หันมาให้ความสนใจในพลังงานแสงอาทิตย์ หรือโซล่าเซลล์ก่อนหน้ามานานมาก และประเทศพัฒนาแล้วเหล่านั้น มีการวิจัยและการพัฒนาโซล่าเซลล์อย่างจริงจัง เกิดเป็นองค์ความรู้มากมาย และมีสถิติในประเทศที่พัฒนาแล้วว่า มีการติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์ หรือแผงโซล่าเซลล์ เพิ่มขี้น 20% ทุกปี  สำหรับประเทศไทย หากไม่ต้องการโรงไฟฟ้าที่เสี่ยงต่ออันตราย ทั้งการระเบิด สารเคมี หรืออื่นใด โซล่าเซลล์เป็นตัวเลือกที่ดี โดยประเทศไทยมีการกำหนดเป้าหมายการใช้พลังงานหมุนเวียน  20.3% ของพลังงานทั้งหมด โดยส่วนหนึ่งมีพลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์ หรือ โซล่าเซลล์  6% ดังนั้น ทั้งนี้ ในปีพ.ศ.  2565 ประเทศเราจะต้องมีโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ด้วย โซล่าเซลล์

โซล่าเซลล์จึงเป็นพลังงานทดแทนที่ดีที่สุดในบรรดาพลังงานทดแทนแทบทั้งหมด  ทั้งประหยัดค่าใช้จ่าย ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม  โซล่าเซลล์ยังเป็นหนึ่งในพลังงานทางเลือกที่ใช้ได้ไม่จำกัด  นำกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างไร้ข้อจำกัด